E-rekrutacja

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Proszę o przyjęcie mnie do Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego w Opolu

 

Na rok szkolny:  (np.: 2018/2019)    

Do klasy:  (np.: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej lub ósmej)

Imiona:   

Nazwisko: 

Data i miejsce urodzenia

Dzień:     Miesiąc:     Rok:    

Miejscowość:     Województwo:    

Kraj:

PESEL:

Adres stałego miejsca zamieszkania

Kod pocztowy:  

Miejscowość:

Ulica:  

Numer domu: Numer mieszkania:

Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego):

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego):

Kontakt telefoniczny:  

Adres E-mail – pole wymagane:  

Inne informacje

Zainteresowania:

Ulubione przedmioty:

Przedmioty sprawiające trudności:

Preferowany język obcy:

(Inny niż angielski, ponieważ jest on obowiązkowy)

Jak oceniasz poziom jego znajomości:

Przyjmuję do wiadomości, że po podpisaniu umowy, w przypadku rezygnacji z nauki opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Oprócz wypełnienia formularza on-line dostarczę do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

1. Świadectwo (oryginał) ukończenia poprzedniej klasy Szkoły Podstawowej (nie dotyczy osób do klasy pierwszej)

2. Trzy zdjęcia

3. Karta zdrowia

Potwierdź rejestracje (wyślij ostatecznie formularz):